Zámery projektu

Popis opatrení s návrhom riešenia 

Na základe výzvy ACCO3 budeme realizovať nasledovné opatrenia

v rámci projektu

VRÁŤME VODU PRÍRODE

  foto:   www.zsrudina.edupage.org/files/_popis_opatreni_s_fotografiami___na_web.pdf

 

Opatrenie č. 1 : Vsakovacie tvárnice

     Opatrenie pomôže v odvedení a následnom využití dažďovej  vody z troch zvodov pomocou vsakovacích tvárnic.

     Veľká časť vody, ktorá spadne na plochu strechy a tiež na betónovú plochu pred školou, odteká do  kanalizácie, kde pri prívalových dažďoch spôsobuje jej preplňovanie. To vedie k lokálnym záplavám. My chceme tomuto zabrániť  a preto vybudujeme vyfrézovaním betónu ryhu, do ktorej vložíme betónové odvodňovacie žľaby, ktoré odvedú vodu zo strechy do už existujúceho betónového žľabu . Betónová plocha, ktorá sa nachádza na dvore školy, nebude pri prívalových dažďoch zaplavená, nakoľko tento obsah vody zvedieme taktiež do existujúceho žľabu. Obsah žľabu následne zvedieme do jamy vyloženej  vsakovacími tvárnicami. Opatrenie bude vybudované na najnižšom mieste, kde prirodzene zrážková voda len stála a vytvárala nežiaduce zaplavovanie časti pozemku.

     Týmto opatrením sa zvedie 50 % dažďovej vody zo strechy budovy č. 2; 34% zo strechy budovy  číslo 1 (viď obr. č. 1) a približne 85% dažďovej vody z areálu ( pri výstavbe využívame sklon už jestvujúcej betónovej plochy. Táto nám umožňuje využiť odvodnenie tak veľkej časti – viď obr.č.2 ).

 

Riziká

Pri veľmi častých zrážkach s vysokým objemom vody sa môže stať, že vsakovacie tvárnice nebudú stíhať odvádzať vodu. Je to len pri extrémnych podmienkach ( vyšších ako použité pri prepočte nutnom k určeniu počtu kusov – t.j. pre túto oblasť 800-900mm/m2). Následné vsakovanie vody bude ale nepomerne rýchlejšie ako v súčasnom období.

Ošetrovanie

     Betónové žľaby,  povrch vsakovacích tvárnic, ako aj filtračno-usadzovaciu šachtu je potrebné udržiavať priepustné a čisté , bez mechanických nečistôt.

 

Opatrenie č. 2 : Zberný rigol

Týmto opatrením odvedieme vodu do zberného rigola v dĺžke 21 m , ktorý bude vytvorený zo štrku navrstveného na fólií. Medzi štrkom sa budú nachádzať i väčšie kamene  pre prirodzenejšie a reálnejšie vytvorenie prostredia.  

 

     Opatrenie nám pomôže odviesť 9% dažďovej vody zo strechy budovy č.1. Ďalším využitím zberného rigola je vytvorenie močiarnej časti, kde môžeme pestovať druhy rastlín vyžadujúce takéto premokrenie (Caltha palustris, Carex pendula a i. )

Ošetrovanie

     Údržba zberného rigola bude spočívať v odstraňovaní mechanického znečistenia (lístie, smeti). V prípade výsadby močiarnych rastlín v jeho okraji ( záružlie močiarne - Caltha palustris ) sa tieto budú udržiavať v únosnej veľkosti  tak, aby nebránili jeho prvotnej úlohe.

 

Opatrenie č. 3 : Dažďová záhrada – jazierko

    Vytvoríme zberné miesto, kde bude odtekať dažďová voda z jedného zvodu a pri prívalových dažďoch i voda , ktorá pretečie zo zberného rigola. Uvedené zberné miesto bude slúžiť ako dažďová záhrada – jazierko, po okraji ktorého budú vysadené vodné rastliny. Toto jazierko bude  slúžiť aj ako názorná ukážka rastlín vyžadujúcich vlhké prostredie.

     Opatrenie nám pomôže odviesť 20% dažďovej vody zo strechy budovy č.1. Ďalším využitím tejto dažďovej záhrady je vytvorenie učebnej pomôcky v podobe vysadených vodných rastlín (obr. č. 4 ).

 

Opatrenie č. 4 : Polder

     Opatrenie nám pomôže odviesť 21% dažďovej vody zo strechy budovy č.1. Ďalším využitím tohto poldra je vytvorenie priestoru pre výsadbu suchomilných rastlín po vrchnom okraji poldra, nakoľko sa tento vysype štrkom pre lepšiu priepustnosť pôdy . (obr. č. 5 ) Polder bude vytvorený vykopaním jamy, ktorá sa zasype štrkom rôznej frakcie. 

 

Riziká

     Pri opatreniach č. 2 a 3, 4 je riziko, že voda nebude stíhať odtekať, avšak toto môže nastať len ojedinele. Priestor bude doplnený mostíkom a troma lavičkami, tu bude nutné zavedenie kamerového systému pre kontrolu priestoru ( toto opatrenie obec už plánuje). 

Ošetrovanie

     Údržba jazierka bude zabezpečená  čistením a odstraňovaním nečistôt pomocou nástrojov k tomu určených. Filtrácia vody bude zabezpečená fontánou a prirodzene pomocou vysadených vodných rastlín.

     Polder a zberný rigol sa v prípade mechanického znečistenia (lístie, smeti) budú udržiavať  odstraňovaním tohto znečistenia. V prípade výsadby rastlín sa tieto budú udržiavať v únosnej veľkosti, tak, aby nebránili ich prvotnej úlohe.

Opatrenie č. 5  –  Nákup drevín

     Pre zvýšenie podielu zelene v areáli školy vysadíme druhy rastlín vhodné do tejto oblasti, ktoré zvýšia zadržanie a využitie dažďovej vody na zelených plochách v areáli - ide o druhy Picea – smrek (Picea omorika), Pinus – borovica (Pinus nigra ), Abies – jedľa ( Abies koreana, concolor, normandiana ).

Riziká

     Pri vysadených stromoch by nemali byť žiadne riziká. Stromy priestor osviežia, skrášlia, podporia výpar vody a vytvoria vhodnú mikroklímu.

Ošetrovanie

     V prvých rokoch je nutná zálievka, ktorá môže byť riešená z jazierka z dažďovej vody, ktorá je vhodnejšia a prirodzenejšia pre stromy, nakoľko neobsahuje chlór. Stromy sú pomerne veľké a preto treba na závlahu myslieť najmä pri ihličnanoch i v ďalších 3-5 rokoch. Ihličnany sa pomalšie zakoreňujú. Pre lepšiu adaptáciu stromov je vhodné tieto v prvých rokoch prihnojiť hnojivami vhodnými pre jednotlivé druhy.

Opatrenie č.6  Vegetačná  strecha

     Týmto opatrením sa vytvorí priestor na environmentálnu výučbu. Vegetačnú strechu ( obr.č. 6,7) vytvoríme na altánku s rozmerom 10x5 m. Altánok sa vytvorí podľa projektu (so zhodnotením statika) na ploche zámkovej dlažby. Zámková dlažba nezaťaží prostredie tak ako betónová plocha, zároveň je vhodnejšia pre bezpečnosť detí ako štrk.

 

Riziká

     V priestore altánku je riziko drobných úrazov z nepozornosti detí. Tomuto bude treba zabrániť odborným vedením so strany rodičov a učiteľov.

     Ošetrovanie:

      Ochranný náter bude treba v pravidelných intervaloch ( podľa použitej náterovej hmoty) pravidelne obnovovať. Priestor pod strechou udržiavať v čistom stave. Rastliny na streche pri premnožení (prirodzené množenie rastlín) pretrhávať. Pri dlhotrvajúcom suchu je možné polievať.

     

Sumarizácia opatrení:

     Obec Rudina sa nachádza v Severozápadnej časti Slovenska na severovýchodnom okraji pohoria Javorníky. S nadmorskou výškou 350-650 mnm. Ročné zrážky sa pohybujú v rozmedzí 800-900 mm/m2.

     V areáli ZŠ Rudina sa doposiaľ voda odvádzala najmä do kanalizácie. Opatreniami, ktoré navrhujeme, sa odvedie voda zhruba 50% vody zo strechy budovy č. 2( cca 229,5 m3 vody ), 75% zo strechy budovy č. 1 ( cca 537 m3 vody ), a pri prívalových dažďoch 85% vody z areálu školy ( cca 664,7 m3 vody ).Prepočty sú orientačné, závisia od poveternostných podmienok (dážď, sneh) a tiež na množstve vody, ktorá sa odparí. Ostatná voda, ktorá pretečie, bude využitá pri týchto opatreniach.

     Celkové finančné prostriedky sa môžu znížiť využitím pomoci pri neodborných prácach – napr. výkop. Pomôcť môžu pomocní pracovníci pridelení obci, rodičia a i. Taktiež môžu za odborného vedenia pomôcť i žiaci, ktorí túto činnosť môžu mať ako environmentálnu výučbu.

 

Cenný projekt Modrá škola

 

 

Prezentácia projetu

Táto fotogaléria je prázdna.

Zdieľať Viac tu: https://htmlky.webnode.sk/htmlkody/facebook-zdielanie-like/ Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk
Viac tu: https://html-codes.webnode.sk/online-radia/radio-jemne-melodie/ Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk