Okruhy tém v učebných osnovách

Okruhy tém  týkajúcich sa manažmentu dažďových vôd ako súčasti environmentálnej výchovy využitých vo vyučovacom procese

(pomocný materiál pre učiteľov)

 

 

1. Klíma, globálna zmena klímy

 

Klimatológia, hydrológia ako veda, práca klimatológov, hydrológov

Počasie  ( aktuálny stav atmosféry- teplota vzduchu, tlak vzduchu a jeho  

  vlhkosť, oblačnosť...)

Klíma – podnebie ( charakteristický dlhodobý režim počasia v danej oblasti, ktorá je podmienená pôsobením viacerých faktorov- slnečné žiarenie, rozloženie pevnín a oceánov, prúdenie v oceánoch, magnetické pole zeme, sopečná činnosť, postavenie Zeme voči slnku, vegetácia

Klimatický systém Zeme :  vodstvo, sneh a ľad, biosféra – život na zemi, aktívna činnosť človeka a jej výsledky

Zmena klímy ( klimatické zmeny):  dôsledok prirodzených procesov planéty Zem, v súčasnosti zvýšený a urýchlený vplyvom  negatívnych činností človeka

 • zosilnenie skleníkového efektu  – prehrievanie atmosféry zeme  - globálne otepľovanie zvýšením produkcie emisií oxidu uhličitého a skleníkových plynov (znečisťovanie ovzdušia vplyvom priemyslu, energetiky,.....), stenčovanie ozónovej vrstvy ( produkcia freónov..)

 • odvodňovanie krajiny porušovaním vegetačného krytu ( napr. výrub lesov, úbytok a znehodnocovanie pôdy, úbytok ekosystémov, znižovanie biodiverzity, ničenie dažďových pralesov  - prehrievanie kontinentov, znižovanie vodozádržnosti v krajine, narúšanie hydrologického režimu krajiny

 

Prejavy a možné dôsledky:

zvyšovanie  priemernej ročnej teploty atmosféry, zvyšovanie teploty oceánov,  zvyšovanie intenzity slnečného svitu, zvýšenie intenzity a frekvencie extrémnych prejavov počasia (prudké a intenzívne búrky, víchrice, hurikány, extrémne suchá), topenie ľadovcov, znižovanie prírodného produkčného potenciálu krajiny, pokles biodiverzity, zmeny zaťaženia zemskej kôry vysušovaním kontinentov a zvyšovaním hladín oceánov a s tým súvisiace potenciálne poruchy v zemskej kôre v podobe zemetrasení, zmenšovanie snehovej pokrývky na severnej pologuli ap.)

 

2. Voda

 

Voda ako zložka životného prostredia (zloženie vody, rozdelenie vody,  

   pitná voda, úžitková voda, odpadová voda, dažďová voda)

Dažďová voda ( vlastnosti, spôsoby zadržiavania dažďovej vody v histórii 

ľudstva, dnes - nové systémy, technológie, možnosti využitia dažďovej vody, 

inštitucionálna podpora využívania dažďovej vody – programy vlády, fondy,

ekonomické nástroje )

Kolobeh vody v prírode ( veľký kolobeh vody – more, oceán, pevnina) malý

kolobeh vody ( voda sa vyparí v konkrétnej oblasti a zasa na ňu vyprší,

zostáva v danom regióne), stabilizácia  kolobehu vody v regióne ( zadržať  

vodu  v horských oblastiach v lesoch, meandroch riek, na lúkach, zachovanie

vodozádržnosti územia ochranou vlhkomilných biotopov, lesov, zákaz

holorubov ap.

Vodné zdroje podzemné, prírodné – ich ochrana a využívanie

Ochrana čistoty vody ( látky znečisťujúce vodu, znečisťovanie   

povrchových vôd, znečisťovanie podzemných vôd, kontrola čistoty vody

problémy pitnej vody vo svete i u nás

Spôsoby hospodárenia s vodou, význam vody pre život a zdravie človeka, 

spotreba vody v domácnosti, osobná spotreba vody žiakmi .

 

3. Zmena klímy a jej dopady na Slovensko

 

Prejavy: Nárast extrémnych prívalových zrážok v horských zalesnených         

oblastiach a pokles zrážok v nížinných poľnohospodársko - urbárnych

oblastiach, nárast maximálnych a pokles minimálnych zrážkových úhrnov,

predlžovanie období bez zrážok, náhle zmeny počasia – náhle premeny

chladného na teplé počasie a naopak, častejší výskyt živelných pohrôm,  

veterných smrští, víchríc, hurikánov i tornád, zvyšovanie povodňových  

a pokles minimálnych prietokov na vodných tokoch, extrémne suché a extrémne vlhké roky.

 

Dopady na niektoré oblasti :

- vo vodnom hospodárstve: ( zmena prietokových režimov  riek a potokov, zhoršenie zásobovania pitnou  vodou, škody následkom povodní a prívalových dažďov

- v poľnohospodárstve ( zvýšená potreba vody na zavlažovanie v čase sucha, vplyv povodní na pôdu, úrodu , zmena pestovania plodín, škodcovia,..)

 - v lesnom hospodárstve ( posun vegetačných pásem, zmena zloženia lesov, zhoršenie zdravotného  stavu lesov v dôsledku výskytu nový škodcov, kalamity)

- dopad na biodiverzitu , ekosystémy( znižovanie biodiverzity rastlín ,  

 živočíchov,  biotopov, migrácia druhov, rozšírenie inváznych druhov)

 - v zdravotníctve ( vplyv horúčav a záplav na zdravotný stav, životy ľudí,

 rozširovanie nových chorôb)

- v mestách a obciach : strata vodozádržnosti územia na zmierňovania veľkých zrážok a sucha nárastom nepriepustných plôch v dôsledku zahusťovania výstavby, budovaní priemyselných areálov na ornej pôde, obchodných centier, zabetónované plochy,... ).

 

3. Preventívne a adaptačné opatrenia:

 

3.1 Integrovaný manažment dažďových vôd, ochrana pred povodňami a suchom:

- spolupráca štátu, obce, občianskych združení, občanov

- najlepšia protipovodňová prevencia ( najskôr vodu zachytiť, čo najdlhšie

  zadržať a potom púšťať do riek a potokov)

- zvýšenie vodozádržnej kapacity povodí revitalizáciou krajiny a vegetácie,         

  budovanie  zelenej infraštruktúry v zastavaných území ( mestá, obce, naša

  škola - projekt) .

 

3.2 Opatrenia ( spôsoby ) na zadržiavanie , spomaľovanie odtoku dažďovej vody

 

a) v povodiach :

 • využitie vodozádržnej funkcie vegetácie : význam rastlín, pôdy a mokradí  pre zadržiavanie vlahy : zachovanie, účinná ochrana a obnova  vegetácie v horských oblastiach, najmä ochrana a výsadba lesov, zalesňovanie horských  hrebeňov, znižovanie holorubov a pestovania monokultúr, ochrana pred škodcami ( lykožrútové kalamity), obnova a udržiavanie vegetácie lemujúcej vodné toky, ochrana vlhkých a močiarnych  spoločenstiev, ochrana mokradí,

 • realizácia vodozádržných a protieróznych opatrení v narušenej krajine

     ( kaskády z drevených a kamenných priepustných hrádzok, zasakovacie pásy  

     a jamy ),

 • správne spôsoby využívania pôdy v povodiach, zachovanie prirodzených porastov  v zátopových územiach ( mokrade, lúky,) vytváranie poldrov

     ( suchá nádrž, ktorá zadržiava povodňovú vlnu)

 • odstraňovanie prekážok v okolí  vodných tokov – urýchlenie odtoku vody v riekach a potokoch pri povodniach

 • kontrolované zavádzanie nadbytočnej vody do prírodných retenčných

     priestorov, zabezpečenie vhodného využívania krajiny ( obrábanie po

     vrstevnici), vytváranie kaskád v riečnych tokoch) atď.

 

b) v urbanizovanom prostredí: 

-   minimalizovať zahusťovanie výstavby, ochrana zelených plôch, výstavba

    nových zelených plôch, parkov, zelených pásov na križovatkách...

 • budovať záhrady, zelené strechy, zelené steny 

 • zachytávanie dažďovej vody a jej využitie – zo striech, nádrže na zachytávanie ( využitie v domácnosti, na polievanie, hasiči, jazierka, fontány) .

 

4. Význam zelenej infraštruktúry:

 

-    kompenzácia už zastavaných plôch v mestách ako spôsob obmedzenia    

     povrchového odtoku vody

 • ako biotopy pre určité rastliny a živočíchy

 • pozitívny účinok na mikroklímu vďaka odparovaniu vody ( chladiaci efekt)

 • zlepšovania kvality ovzdušia ( záchyt exhalátov) – zdravie človeka

 • význam z hľadiska zmierňovania povodní a sucha

 •  pozitívny vplyv na mikroklímu domu, školy (chladiaci efekt),

 • pozitívny vplyv na zdravie ľudí ( zachytávanie exhalátov),fyzický, emocionálny  a hospodársky prínos .