Podklady k osnovám

Vráťme vodu prírode - podklady k osnovám.pdf (264959)

 

Metodický materiál

Rozšírenie   prierezovej témy Environmentálna výchova

 o oblasť manažmentu dažďových vôd ako prevencie povodní a sucha

Charakteristika oblasti

Zapojenie sa do projektu Vráťme vodu prírode sa žiakom  bude:

 • objasňovať problematika klimatických zmien,

 • úlohy prevencie a adaptácie jej nepriaznivých dôsledkov

 • úloha kolobehu vody v klimatickom systéme a následky jej narúšania,

 • objavovanie  a popularizovanie technológií a opatrení , ktoré pomáhajú prispôsobiť sa zmene klímy

 • približovať typy adaptačných opatrení slúžiacich na ochranu pred povodňami a suchom, teoretické vedomosti ale aj praktické riešenia.

 

(Vysvetlenie)

S územným rozvojom sa znižuje retenčná schopnosť krajiny, zvyšuje sa množstvo nepriepustných plôch s odvádzaním dažďových vôd do kanalizácie a vodných tokov. To zvyšuje veľké škody v časoch veľkého sucha alebo intenzívnych dažďov.  Jedným s jednoduchých riešení, ako znížiť tieto riziká, je  udržať čistotu našich potokov, riek i nádrží, obnova prírodnej krajiny a budovanie zelenej infraštruktúry v mestách a obciach.

 

Solidarita a spolupráca v riadení  a manažovaní vodných zdrojov aj dažďovej vody v regiónoch pri zachovaní osvedčenej stratégie v trojkrokovom prístupe : zachytávanie, zadržiavanie a až potom odvádzanie dažďovej vody v krajine, ale aj v mestách a obciach je ďalšou témou, ktorú by si mali žiaci osvojiť na teoretickej, ale aj praktickej úrovni, aj pri modelovom projekte v areáli našej základnej školy.

 

Cieľ  výchovno-vzdelávacieho pôsobenia na   žiakov

 • formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, aby nadobudli schopnosť chápať,

 • analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a životným prostredím globálne i  vo svojom okolí.

(Vysvetlenie)

V súčasnosti stojíme pred novými výzvami, ktoré súvisia so zmenou klímy, a vyžadujú si nové  stratégie a riešenia.

 

Kompetencie žiakov osvojené plnením zámeru projektu

 

Oblasť  vedomostí, zručností a schopností žiaka 

 

-   vedieť poznať a porovnať rôzne názory a teórie na príčiny , prejavy a trendy 

globálnej zmeny klímy

-  sledovať a analyzovať vplyv zmien povrchu krajiny na regionálnu klímu (

región, obec)

-  oboznámiť sa so  spôsobmi merania teploty zemského povrchu   a vzduchu,     uskutočniť dlhodobejšie pozorovanie počasia, spracovať   do tabuliek a grafov, vyvodzovať závery meraní

-  analyzovať príčiny  narušenia hydrologického režimu  Zeme na globálnej aj

regionálnej úrovni, poznávať dopady na ekosystémy Zeme, ľudské aktivity,

na životy ľudí, hľadať riešenia

-  objavovať súvislosti medzi globálnymi problémami ľudstva a ich dôsledkami

na prírodné prostredie, ekonomiku a sociálne dopady na ľudí

-   rozvíjať poznatky žiakov na tému manažment dažďových vôd  a prepojenie na klimatické zmeny

-  poznávať vo svojom prostredí školy fungovanie vodozádržných opatrení 

a využívanie dažďovej vody, monitorovať, sledovať pozitíva, prípadne     

negatíva týchto riešení

-   oboznamovať sa s využitím  dažďovej vody, spôsobmi jej zachytávania

-   monitorovať efektívnosť vodozádržných opatrení v škole, sledovať   a priebežne      vyhodnocovať

-   chápať dôležitosť vegetácie na reguláciu mikroklímy zadržiavaním vody a jej

 uvoľňovaním ( vlhkosť, zachytávanie exhalátov- zelená strecha školy,  

dažďová záhrada)

-   oboznamovať sa s využitím  dažďovej vody  v prírodnom prostredí a v urbanizovanej krajine, v regióne, v obci, v škole

-   navrhovať aj iné riešenia  využitia zachytávanej dažďovej vody v škole, v 

domácnosti

-   podporovať rozvoj praktických zručností žiakov ich aktívnym zapájaním 

sa do tvorby životného priestoru školy a jej okolia

-   posilňovať a rozvíjať estetické cítenie žiakov pri úprave exteriéru aj interiéru

-   pravidelne udržiavať jazierko, záhradu a areál školy

-   poznávať rastliny a živočíchy v areáli školy

-   poznať rôzne spôsoby využitia dažďovej vody, navrhovať vlastné riešenia

-   sledovať a analyzovať vplyv zmien povrchu krajiny na regionálnu klímu

 región, obec) -   analyzovať príčiny  narušenia hydrologického režimu na

 regionálnej úrovni, poznávať dopady na ekosystémy, ľudské aktivity,

 na životy ľudí, poznávať možné riešenia,

-   objavovať súvislosti medzi globálnymi problémami ľudstva a ich dôsledkami

 na prírodné prostredie, ekonomiku a sociálne dopady na ľudí

-   chápať súvislosti medzi negatívnymi zásahmi do prírody a  krajiny  

 a povodňami v regióne Kysúc, v obci, diskutovať s predstaviteľmi obce,

 majiteľmi lesov, poľnohospodárskym družstvom na túto tému

-  sledovať a vyhodnocovať  efektívnosť vodozádržných opatrení v škole      

-  propagovať environmentálnu politiku školy smerom k verejnosti

-  poznať medzinárodné dohovory, vládne programy aj alternatívne riešenia.

 

Oblasť postojov a hodnôt:

 • vnímať život ako najvyššiu hodnotu

 • vnímať krásu prírody a vedieť ju prejavovať formou výtvarného, slovného

umeleckého prejavu, filmu, prezentácie

 • vnímať vývoj v prírode a prostredí ako neustály proces zmien s potrebou prispôsobiť sa novým podmienkam ( adaptačné mechanizmy)

 • viesť k zodpovednosti k prírodnému prostrediu,  prostrediu v ktorom žije

     ( obec, škola)

 • pochopiť možnosti funkčne, esteticky a účelovo zlepšovať prostredie školy a jej okolia aj s využitím jednoduchých opatrení a technológií

 • angažovať sa v zelenom programe školy

 • vnímať a citlivo pristupovať ku krajine a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu

 • otvoriť sa novým myšlienkam, novým riešeniam.

Metódy a formy vyučovania

 • praktické vyučovanie v teréne – starostlivosť o záhradu, vegetačnú strechu, pomoc pri úprave a budovaní vodozádržných opatrení, sadenie stromčekov...

 • projektové vyučovanie

 • zážitkové učenie – výtvarné diela, vnímanie prírody...

 • mapovanie príkladov problému, ich príčiny, dôsledky, súvislosti, možnosti a spôsoby riešenia, hodnotenia, vlastný názor, ich komplexné a synergické pôsobenie)

 • práca v skupinách, dvojiciach

 • diskusia, problémové vyučovanie

 • práca s encyklopédiami, pracovnými listami

 • využívanie IKT techniky