Fotogaléria: Stretnutie s nórskym partnerom

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Informácie o projekte SK/ENG

     

Názov projektu: Vráťme vodu prírode

Číslo projektu: ACCO3003

Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia pred povodňami a suchom

Názov  výstupu projektu:Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy

Komponent: Modré školy

Partneri: Dalvikurskoli Island, International Developement Norway

Cieľová skupina: Žiaci, učitelia, rodičia ,obyvatelia obce i susedných obcí

Výsledky programu:-Vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment  dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy pre základné a  stredné školy.

                           - Publikovanie všetkých informácií o programe  " Prispôsobenie sa zmene klímy-prevencia povodní a sucha" pre širokú verejnosť prostredníctvom    internetu .

Miesto realizácie: Projekt sa bude realizovať v areále školy v okolí budov školy a v dvoch okolitých parkoch.

 

Ciele projektu:

1. Zachytávať a využívať povrchovú dažďovú vodu zo striech budov školy:

-zabudovanie vsakovacích tvárnic

-vytvorenie zberných rigolov

-realizácia dažďovej záhrady

-vytvorenie poldra

-zvýšenie podielu zelene,výsadba a revitalizácia drevín

-vybudovanie   ekoučebne s vegetačnou strechou.

2. Vypracovať učebné  materiály zamerané na manažment dažďových vôd a klimatické zmeny.

3. Realizovať vzdelávacie a environmentálne aktivíty.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The "Go back water to  nature"

 

Project Title: Let's go back water to nature

Project Number: ACCO3003

Name of the program area: Adapting to climate klímy- flood prevention and drought

Name of project output: Increase awareness and education on adaptation to climate change

Component: Blue school

Partners: Dalvikurskoli Iceland, Norway International Developement

Target group: Students, teachers, parents, residents of the village and neighboring communities

The results of the program: -elaboration and promotion curriculum focused on management of rainwater and its link to climate change for primary and secondary schools.

                            - Publish all information on  "Adapting to climate change-flood prevention and drought" for the general public via the Internet.

Place of Performance: The project will be implemented in the school  and  in two nearby parks.

 

Objectives of the project:

1 Capture and use of the surface rainwater from the roofs of school buildings:

-Built infiltration blocks

-creation of collecting rigols

-build a  rain garden

-creation of polders

-Increase share of greenery, planting trees and revitalization

-vybudovanie ekoučebne (roof with vegetation)

2 Develop teaching materials on  water management and climate change.

3 Implement educational and environmental activities.

HTML kód (Embed)

 

ZdieľaťViac tu: https://htmlky.webnode.sk/htmlkody/facebook-zdielanie-like/Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk
SEO
Viac tu: https://htmlcodes.webnode.sk/html-kody/analogove-hodiny/Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk

Viac tu: https://htmlky.webnode.sk/htmlkody/pocasie-aktualna-predpoved/Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk

Flag Counter